Instalacja

Poniższa procedura instalacji jest wyłącznie w celach poglądowych. W cenę licencji na użytkowanie aplikacji wliczona jest również usługa instalacji. Klient jedynie musi zweryfikować czy serwer spełnia wymagania.

# Pobranie instalatora przez Composer

Z poziomu ścieżki domeny na serwerze (np. home/nazwa-usera/domains/domena.pl - o jeden poziom niżej niż folder public_html) należy wykonać polecenie:

composer create-project --no-dev --prefer-dist "n1ebieski/install.icore" icore

Następnie należy przenieść pliki z folderu idir do głównego poleceniem:

mv icore/{.[!.],}* . && rmdir icore

Konieczność ta wynika z faktu, iż git clone umieszcza pliki wyłącznie w pustym folderze.

# Utworzenie symlinka do folderu public_html

Laravel domyślnie używa folderu public. Konfiguracja większości serwerów używa folderu public_html. W takim przypadku należy przekopiować pliki publiczne poleceniem:

mv public/{.[!.],}* public_html

Po czym następnym poleceniem należy stworzyć symlink:

rmdir public && ln -s public_html public

W przypadku dostępu do konfiguracji vHosta, można pominąć ten krok i ustawić root-a bezpośrednio na folder public.

# Konfiguracja adresu URL

W pliku .env w głównym folderze domeny należy ustawić adres pod którym znajdować się będzie aplikacja:

APP_URL=https://demo.icore.intelekt.net.pl

Adres musi być zgodny z tym, który podaliśmy podczas wygenerowania klucza licencyjnego. Pomijany jest protokół oraz port.

# Konfiguracja dostępu do bazy danych

W pliku .env w głównym folderze domeny należy ustawić dane dostępowe do bazy danych MySQL, przykładowo:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=n1ebieski_icore
DB_USERNAME=n1ebieski_icore
DB_PASSWORD=ds7c6v7s8d

W większości przypadków wymagane jest tylko podanie nazwy bazy, nazwy oraz hasła użytkownika.

# Konfiguracja dostępu do serwera SMTP

W pliku .env w głównym folderze domeny należy ustawić dane dostępowe do serwera SMTP przez który aplikacja będzie wysyłać powiadomienia mailowe. Przykład:

MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.intelekt.net.pl
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=N1ebieski
MAIL_PASSWORD=d8fc7v8df8dff
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=kontakt@intelekt.net.pl
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"

Dane dostępowe znajdziesz w panelu swojego hostingu.

# Konfiguracja klucza licencyjnego

W pliku .env w głównym folderze domeny należy wstawić klucz licencyjny przypisany do adresu na którym znajdować się będzie aplikacja, na przykład:

ICORE_LICENSE_KEY=fscx9v89qwj2kj2kjxk8xc8v7c82k32

Klucz licencyjny wygenerujesz na tej stronie w swoim panelu.

# Uruchomienie instalatora

Za pomocą poniższego polecenia należy wykonać instalację. Instalacja składa się z kilkunastu procesów. W jej trakcie m.in. zostanie sprawdzona poprawność konfiguracji, zostaną skopiowane pliki oraz zaimportowana baza danych.

php artisan icore:install


# Konfiguracja zadań Cron

iCore bardzo wiele zadań wykonuje z poziomu terminarza zadań obsługiwanego przez Cron. Aby uruchomić te procesy należy w konfiguracji zadań Cron utworzyć polecenie:

* * * * * /usr/local/php81/bin/php /home/nazwa-usera/domains/nazwa-domeny/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1

Ścieżka do pliku wykonywalnego php na każdym serwerze jest inna i należy dopytać o to u administratora serwera.

# Pozostała konfiguracja

W nieomówionych wyżej kwestiach zastosowanie ma dokumentacja instalacji Laravela.