Zadania cron

# Rozsynchronizacja zadań

W przypadku posiadania dużej ilości stron na jednym serwerze może zaistnieć problem, w którym zadania cron uruchamiane często w tym samym momencie mogą spowodować chwilowe zablokowanie wątku procesora, co najczęściej skutkuje błędem "503 Service Unavailable".

Aby uniknąć takiej sytuacji, iCore umożliwia przestawienie momentu rozpoczęcia zadań cron z dokładnością do minuty dla każdych 30 minut:

ICORE_SCHEDULE_RESYNC=05

Powyższe ustawienie oznacza, że zadania cron będą mogły się uruchomić w 5 (i 35) minucie każdej godziny.

Korzystając z tej opcji należy dodatkowo przestawić polecenie crona (podane podczas instalacji) na serwerze na odpowiadające mu minuty:

5,35 * * * * /usr/local/php81/bin/php /home/nazwa-usera/domains/nazwa-domeny/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1


Proszę pamiętać, że niektóre zadania umożliwiają ustawienie limitu i opóźnienia (np. mailing). Ustawiając parametry takich zadań należy mieć na uwadze powyższe ustawienia crona.