Regulamin

1. Umowa licencyjna

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA (dalej nazywana także LICENCJĄ) określa zasady użytkowania i korzystania z licencji, polegającej na umożliwieniu użytkowania OPROGRAMOWANIA. Zakup, pobranie, instalacja lub użytkowanie oprogramowania oznacza akceptację niniejszej LICENCJI.

LICENCJODAWCĄ jest firma INTELEKT - Usługi Komputerowe Mariusz Wysokiński, ul. Platynowa 15/22, 80-041 Gdańsk, NIP 5832908528, REGON 220759536 (dalej zwany LICENCJODAWCĄ).

LICENCJOBIORCĄ jest osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna używająca, pobierająca lub zakupująca OPROGRAMOWANIE.

2. Prawa własności intelektualnej i prawa autorskie

Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA, jak również prawa do ewentualnie załączonych materiałów drukowanych i elektronicznych oraz do wszelkich kopii OPROGRAMOWANIA, przysługują LICENCJODAWCY. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

OPROGRAMOWANIE podlega ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. 2018 poz. 1293).

3. Ograniczenia licencyjne

LICENCJODAWCA udziela niniejszym LICENCJOBIORCY odpłatnej LICENCJI, bez prawa wyłączności, na używanie jednej kopii OPROGRAMOWANIA pod zadeklarowanym adresem Domeny Internetowej należącej do LICENCJOBIORCY. Każda kolejna kopia OPROGRAMOWANIA pod innym adresem Domeny Internetowej wymaga kolejnej zakupionej LICENCJI.

LICENCJOBIORCA ma możliwość przeniesienia LICENCJI ze starej Domeny Internetowej na nową, należącą do LICENCJOBIORCY bez podawania przyczyny, generując nowy Klucz Licencji za pośrednictwem swojego panelu zarządzania licencjami OPROGRAMOWANIA.

LICENCJOBIORCA nie może sprzedawać ani w inny sposób odpłatnie rozporządzać OPROGRAMOWANIEM. LICENCJOBIORCY zabrania się udostępniania osobom trzecim otrzymanego Klucza Licencji.

LICENCJOBIORCA nie może odpłatnie lub bezpłatnie przenieść prawa wynikającego z LICENCJI innej osobie fizycznej, prawnej lub innej jednostce organizacyjnej.

LICENCJOBIORCA zgadza się nie usuwać, nie zamazywać, nie uniemożliwiać odbioru ani nie zmieniać treści komunikatów informacyjnych na temat praw własności intelektualnej oraz innych praw LICENCJODAWCY.

LICENCJOBIORCA przyjmuje do wiadomości, że uruchomienie OPROGRAMOWANIA na większej niż zadeklarowana ilości kopii OPROGRAMOWANIA skutkuje unieważnieniem LICENCJI bez zwrotu poniesionych przez LICENCJOBIORCE kosztów.

LICENCJA obejmuje prawo dostępu do darmowych aktualizacji OPROGRAMOWANIA. Warunkiem skorzystania z aktualizacji przez LICENCJOBIORCĘ jest akceptacja umowy licencyjnej obowiązującej w dniu jej wydania. LICENCJOBIORCA wykonuje aktualizację samodzielnie na podstawie dokumentacji udostępnionej przez LICENCJODAWCĘ. LICENCJOBIORCA uprawniony jest również do skorzystania z opcjonalnej, płatnej usługi aktualizacji wykonywanej bezpośrednio przez LICENCJODAWCĘ zgodnie z obowiązującym cennikiem w dniu wydania aktualizacji.

Kod źródłowy OPROGRAMOWANIA z pominięciem plików weryfikujących LICENCJĘ jest publicznie jawny i dostępny za pośrednictwem publicznego repozytorium. LICENCJOBIORCA ma możliwość dowolnie forkować, pobierać i modyfikować jawny kod OPROGRAMOWANIA do własnych potrzeb z zachowaniem informacji o prawach autorskich LICENCJODAWCY.

LICENCJOBIORCA nie może podejmować, powodować, wyrażać zgody, ani upoważniać do podejmowania modyfikacji lub łamania zakodowanego kodu weryfikującego LICENCJĘ OPROGRAMOWANIA.

4. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności

LICENCJODAWCA oświadcza, że OPROGRAMOWANIE spełnia funkcje wymienione w opisie oraz dokumentacji. Jeżeli okaże się, że nie spełnia ono powyższych funkcji, LICENCJODAWCA zobowiązuje się usunąć wadę OPROGRAMOWANIA jak najszybciej.

OPROGRAMOWANIE dostarczane jest w formie "takiej, jakie jest". LICENCJOBIORCA bierze na siebie wszelkie ryzyko wynikające z użytkowania OPROGRAMOWANIA.

LICENCJODAWCA nie udziela żadnej gwarancji że OPROGRAMOWANIE będzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości, jest pozbawione błędów oraz że spełni oczekiwania LICENCJOBIORCY.

LICENCJODAWCA nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zapamiętane za pomocą OPROGRAMOWANIA oraz za szkody związane z utratą tych danych. LICENCJOBIORCA jest zobowiązany we własnym zakresie wykonywać kopię bezpieczeństwa wszystkich danych.

5. Ograniczenia zwrotów

OPROGRAMOWANIE na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.0.287 Art. 38 Punkt 13) z racji dystrybucji drogą cyfrową w formie licencjonowanej jest wyłączone w zakresie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

6. Pozostałe postanowienia

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z przyczyn niezależnych od LICENCJODAWCY nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

Niniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu w Polsce, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania LICENCJOBIORCY.

Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby LICENCJODAWCY.

Wyświetleń:
2476

Podstrony