6.0.0

Uwaga: aktualizacja typu MAJOR. Wprowadza nowe funkcjonalności.

Zmienić wersję w pliku composer.json w głównym folderze z aplikacją:

"n1ebieski/icore": "^6.0"


 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 2. Publikacja migracji:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.migrations
 3. Publikacja seederów:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.seeds --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik.

 4. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 5. Przeładowanie Composera:
  composer dump
 6. Wykonanie migracji:
  php artisan migrate --path="database/migrations/vendor/icore"
 7. Wykonanie seederów:
  php artisan db:seed --class="N1ebieski\ICore\Seeds\Install\DefaultRolesAndPermissionsSeeder"
 8. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize && php artisan config:clear && php artisan cache:clear && php artisan route:cache


# Refaktoryzacja route-a "socialites"

W pliku resources/views/vendor/icore/web/profile/partials/sidebar.blade.php zamienić wszystkie wystąpienia:

edit_socialite

na:

socialites

Zmienić nazwę pliku resources/views/vendor/icore/web/profile/edit_socialite.blade.php na socialites.blade.php i zamienić w nim wszystkie wystąpienia:

edit_socialite

na:

socialites


# Nowy panel generowania tokenów w profilu

W pliku resources/views/vendor/icore/web/profile/partials/sidebar.blade.php po fragmencie kodu:

      <span>{{ trans('icore::profile.route.socialites') }}</span>
    </a>
  </li>
  @endif

dodać:

  @canany(['web.tokens.edit', 'web.tokens.delete'])
  @can('api.access')
  <li class="nav-item {{ $isUrl(route('web.profile.tokens')) }}">
    <a 
      class="nav-link {{ $isUrl(route('web.profile.tokens')) }}"
      title="{{ trans('icore::profile.route.tokens') }}"
      href="{{ route('web.profile.tokens') }}"
    >
      <i class="fas fa-fw fa-user-lock"></i>
      <span>{{ trans('icore::profile.route.tokens') }}</span>
    </a>
  </li>
  @endcan
  @endcan


# Obsługa Recaptcha Invisible

W pliku config/services.php po:

  'recaptcha_v2' => [
    'secret_key' => env('RECAPTCHA_V2_SECRET_KEY'),
    'site_key'  => env('RECAPTCHA_V2_SITE_KEY'),
  ],

dodać:

  'recaptcha_invisible' => [
    'secret_key' => env('RECAPTCHA_INVISIBLE_SECRET_KEY'),
    'site_key'  => env('RECAPTCHA_INVISIBLE_SITE_KEY'),
  ],