8.2.0

 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 2. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowe pliki. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 3. Publikacja plików publicznych css:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.css --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 4. Publikacja plików publicznych images:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.images
 5. Przeładowanie Composera:

  composer dump
 6. Wykonanie aktualizacji opublikowanych plików iCore (tylko jeśli chcemy komponent przełączający motyw graficzny w navbarze):
  php artisan icore:update 8.2.0
 7. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize && php artisan view:clear && php artisan config:clear && php artisan cache:clear && php artisan route:cache