5.0.0

Uwaga: aktualizacja typu MAJOR. Wprowadza nowe funkcjonalności.

Zmienić wersję w pliku composer.json w głównym folderze z aplikacją:

"n1ebieski/icore": "^5.0.0"


 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 2. Publikacja seederów:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.seeds --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik.

 3. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 4. Publikacja plików publicznych css:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.css --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 5. Przeładowanie Composera:
  composer dump
 6. Wykonanie seederów:
  php artisan db:seed --class="N1ebieski\ICore\Seeds\Install\DefaultRolesAndPermissionsSeeder"
 7. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize && php artisan config:clear && php artisan cache:clear && php artisan route:cache


# Zmiana sposobu deklarowania routów

Jeśli w lokalizacji routes/vendor/icore znajdują się jakieś pliki, dodać w config/icore.php:

  'routes' => [
    'auth' => [
      'namespace' => 'N1ebieski\ICore\Http\Controllers',
      'enabled' => true
    ],
    'web' => [
      'namespace' => 'N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Web',
      'enabled' => true
    ],
    'admin' => [
      'namespace' => 'N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Admin',
      'enabled' => true
    ],
    'api' => [
      'namespace' => 'N1ebieski\ICore\Http\Controllers\Api',
      'enabled' => true
    ]
  ],


# Zmiana modali na scrollable

W pliku resources/views/vendor/icore/web/partials/modal.blade.php zamienić:

class="modal-dialog modal-dialog-centered {{ $modal_size ?? null }}"

na:

class="modal-dialog modal-dialog-scrollable modal-dialog-centered {{ $modal_size ?? null }}"


W pliku resources/views/vendor/icore/web/report/create.blade.php dodać na samym początku:

@component('icore::web.partials.modal')

@slot('modal_id', 'create-report-modal')

@slot('modal_title')
<i class="fas fa-exclamation-triangle"></i>
<span>{{ trans('icore::reports.route.create') }}</span>
@endslot

@slot('modal_body')

usunąć:

  <button type="button" class="btn btn-primary store-report">
    <i class="fas fa-check"></i>
    <span>{{ trans('icore::default.submit') }}</span>
  </button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">
    <i class="fas fa-ban"></i>
    <span>{{ trans('icore::default.cancel') }}</span>
  </button>

dodać na samym końcu:

@endslot

@slot('modal_footer')
<div class="d-inline">
  <button 
    type="button" 
    class="btn btn-primary store-report"
    form="create-report"
  >
    <i class="fas fa-check"></i>
    <span>{{ trans('icore::default.submit') }}</span>
  </button>
  <button 
    type="button"
    class="btn btn-secondary"
    data-dismiss="modal"
  >
    <i class="fas fa-ban"></i>
    <span>{{ trans('icore::default.cancel') }}</span>
  </button>
</div>
@endslot

@endcomponent