7.0.0

Uwaga: aktualizacja typu MAJOR.


 1. Zmienić wersje zależności w sekcji require w pliku composer.json w głównym folderze z aplikacją na:

    "require": {
      "php": "^7.3|^8.0",
      "fideloper/proxy": "^4.4",
      "fruitcake/laravel-cors": "^2.0",
      "guzzlehttp/guzzle": "^7.0.1",
      "laravel/framework": "^8.75",
      "laravel/tinker": "^2.5",
      "laravel/sanctum": "^2.11",
      "n1ebieski/icore": "^7.0"
    },
 2. Zmienić wersje zależności w sekcji require-dev w pliku composer.json w głównym folderze z aplikacją na:
    "require-dev": {
      "facade/ignition": "^2.5",
      "fzaninotto/faker": "^1.9.1",
      "mockery/mockery": "^1.4.4",
      "nunomaduro/collision": "^5.10",
      "phpunit/phpunit": "^9.5.10"
    },
 3. Zmienić całą sekcję autoload w pliku composer.json w głównym folderze z aplikacją na:
    "autoload": {
      "psr-4": {
        "App\\": "app/",
        "Database\\Factories\\": "database/factories/",
        "Database\\Seeders\\": "database/seeders/", 
        "N1ebieski\\ICore\\Database\\Factories\\": "database/factories/vendor/icore/",      
        "N1ebieski\\ICore\\Database\\Seeders\\": "database/seeders/vendor/icore/"
      }
    },
 4. Dokonać zmiany opisanej w dokumentacji Laravela tj.:
  • w pliku app/Exceptions/Handler.php zamienić:
   use Exception;

   na:

   use Throwable;
  • w pliku app/Exceptions/Handler.php zamienić:
   Exception $exception

   na:

   Throwable $exception
  • w pliku config/session.php zamienić:
     'secure' => env('SESSION_SECURE_COOKIE', false),

   na:

     'secure' => env('SESSION_SECURE_COOKIE', null),
 5. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 6. Publikacja migracji:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.migrations
 7. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowe pliki. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 8. Publikacja plików publicznych css:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.public.css --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 9. Publikacja assetów JSValidation:
  php artisan vendor:publish --provider="Proengsoft\JsValidation\JsValidationServiceProvider" --tag=public --tag=views --force
 10. Jeśli plik routes/vendor/icore/auth.php istnieje, usunąć linie:
  Route::get('logout', [LoginController::class, 'logout'])
    ->name('logout');
 11. Przeładowanie Composera:

  composer dump
 12. Wykonanie migracji:

  php artisan migrate --path="database/migrations/vendor/icore"
 13. Wykonanie aktualizacji opublikowanych plików iCore:
  php artisan icore:update 7.0.0
 14. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize && php artisan config:clear && php artisan cache:clear && php artisan route:cache