Assety Javascript

Jeśli z jakichś przyczyn nie masz dostępu do assetów JS w iCore, możesz opublikować odpowiednie pliki poleceniem:

php artisan vendor:publish --tag=icore.js

Assety JS dostępne są z poziomu folderu:

/resources/js/vendor/icore/


Import bibliotek

Wszystkie biblioteki importowane są zbiorczo z poziomu plików:

 • resources/js/vendor/icore/admin/admin.js - dla panelu administracyjnego
 • resources/js/vendor/icore/web/web.js - dla strony
 • resources/js/vendor/icore/vendor/vendor.js - wspólne dla obu

Skrypty

Wszystkie skrypty i eventy znajdują się w plikach na poziomie folderu:

 • resources/js/vendor/icore/admin/scripts - dla panelu administracyjnego
 • resources/js/vendor/icore/web/scripts - dla strony

Webpack

Wszystkie assety JS są skompilowane na produkcji za pomocą Laravel Mix. W głównym folderze z aplikacją znajduje się plik konfiguracyjny:

 • webpack.mix.js

który można dostosować do własnych potrzeb (domyślnie umieszcza skompilowane pliki bezpośrednio do folderu public).

Kompilację należy przeprowadzać wyłącznie w trybie deweloperskim. Potrzebne jest do tego środowisko nodejs oraz pobranie dużej liczby zależności przez npm za pomocą polecenia:

npm install

Kompilację można uruchomić poleceniem:

npm run production


Dodawanie własnych bibliotek do pliku Webpack

Nowe pliki nie ingerujące w assety iCore sugeruje się kompilować do osobnych plików. Proponowana konfiguracja:

 • dla panelu administracyjnego:
  mix.js('resources/js/admin/admin.js', 'js/custom/admin/admin.js');
 • dla strony użytkownika:
  mix.js('resources/js/web/web.js', 'js/custom/web/web.js');

Pliki publiczne pod tymi ścieżkami są już wstrzyknięte w nagłówek layout.blade.php:

<script src="{{ mix('js/vendor/icore/vendor/vendor.js') }}" defer></script>
<script src="{{ mix('js/vendor/icore/web/web.js') }}" defer></script>
<script src="{{ asset('js/custom/web/web.js') }}" defer></script>

Dzięki temu możliwe będzie aktualizowanie plików publicznych JS z iCore bezpośrednio przez publikację bez ryzyka, że nadpisze się swoje zmiany i bez konieczności ponownej kompilacji assetów.

Dodawanie własnych skryptów do pliku Webpack

Nowe pliki nie ingerujące w assety iCore sugeruje się kompilować do osobnych plików. Proponowana konfiguracja:

 • dla panelu administracyjnego:
  .scripts([
    'resources/js/admin/scripts/**/*.js',
  ], 'public/js/custom/admin/scripts.js')
 • dla strony użytkownika:
  .scripts([
    'resources/js/web/scripts/**/*.js',
  ], 'public/js/custom/web/scripts.js')

Pliki publiczne pod tymi ścieżkami są już wstrzyknięte przed znacznikiem </body> w layout.blade.php.

<script src="{{ mix('js/vendor/icore/web/scripts.js') }}" defer></script>
@stack('script')
<script src="{{ asset('js/custom/web/scripts.js') }}" defer></script>

Dzięki temu możliwe będzie aktualizowanie plików publicznych JS z iCore bezpośrednio przez publikację bez ryzyka, że nadpisze się swoje zmiany i bez konieczności ponownej kompilacji assetów.