1.1.0

# Statystyki ilości wyświetleń i kliknięć wpisów

Z poziomu głównego folderu z aplikacją w SSH wykonać polecenia:

 1. Publikacja migracji:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.migrations
 2. Publikacja seederów:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.seeds
  php artisan vendor:publish --tag=idir.seeds
 3. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 4. Przeładowanie Composera:
  composer dump
 5. Wykonanie migracji:
  php artisan migrate --path="database/migrations/vendor/icore"
 6. Wykonanie seederów:
  php artisan db:seed --class="N1ebieski\ICore\Seeds\Install\DefaultStatsSeeder"
  php artisan db:seed --class="N1ebieski\IDir\Seeds\Install\DefaultStatsSeeder"


W celu wyświetlenia statystyk wpisów należy dostosować plik szablonu resources/views/vendor/idir/web/dir/show.blade.php. Dodać:

        @if ($dir->relationLoaded('stats'))
        @foreach ($dir->stats as $stat)
        <div class="list-group-item">
          <div class="float-left mr-2">
            {{ trans("icore::stats.{$stat->slug}") }}:
          </div>
          <div class="float-right">
            {{ $stat->pivot->value }}
          </div>
        </div>
        @endforeach
        @if ($statCtr > 0)
        <div class="list-group-item">
          <div class="float-left mr-2">
            CTR:
          </div>
          <div class="float-right">
            {{ $statCtr }}%
          </div>
        </div>
        @endif
        @endif

Po:

        @if ($dir->url !== null)
        <div class="list-group-item">
          <div class="float-left mr-2">
            {{ trans('idir::dirs.url') }}:
          </div>
          <div class="float-right">
            {!! $dir->url_as_link !!}
          </div>
        </div>


# Komponent statystyk strony

W celu wyświetlenia statystyk strony należy dostosować plik szablonu resources/views/vendor/idir/web/partials/footer.blade.php. Dodać:

      <div class="col-lg-3 col-sm-6">
        @render('idir::statComponent')
      </div>

Po:

        @render('idir::linkComponent', ['limit' => 5, 'cats' => $catsAsArray ?? null])
      </div> 

Zmienić:

      @render('icore::page.footerComponent', ['cols' => 3)
      <div class="col-md-3 col-sm-6">

Na:

      @render('icore::page.footerComponent', ['cols' => 2])
      <div class="col-lg-3 col-sm-6">


W pliku szablonu resources/views/vendor/icore/web/components/page/footer/partials/chunk.blade.php. Zmienić:

  <div class="col-md-3 col-sm-6">

Na:

  <div class="col-lg-3 col-sm-6">


# Filtrowanie wpisów po statystykach

W plikach szablonu resources/views/vendor/idir/web/dir/partials/filter.blade.php oraz /profile/partials/dir/filter.blade.php - dodać:

        <option 
          value="click|desc"
          {{ ($filter['orderby'] == 'click|desc') ? 'selected' : '' }}
        >
          {{ mb_strtolower(trans('icore::filter.clicks')) }}
          {{ trans('icore::filter.desc') }}
        </option>
        <option 
          value="click|asc"
          {{ ($filter['orderby'] == 'click|asc') ? 'selected' : '' }}
        >
          {{ mb_strtolower(trans('icore::filter.clicks')) }}
          {{ trans('icore::filter.asc') }}
        </option>
        <option
          value="view|desc"
          {{ ($filter['orderby'] == 'view|desc') ? 'selected' : '' }}
        >
          {{ mb_strtolower(trans('icore::filter.views')) }}
          {{ trans('icore::filter.desc') }}
        </option>
        <option 
          value="view|asc"
          {{ ($filter['orderby'] == 'view|asc') ? 'selected' : '' }}
        >
          {{ mb_strtolower(trans('icore::filter.views')) }}
          {{ trans('icore::filter.asc') }}
        </option> 

Po:

        <option 
          value="sum_rating|asc"
          {{ ($filter['orderby'] == 'sum_rating|asc') ? 'selected' : '' }}
        >
          {{ mb_strtolower(trans('icore::filter.sum_rating')) }}
          {{ trans('icore::filter.asc') }}
        </option>