1.2.0

Z poziomu głównego folderu z aplikacją w SSH wykonać polecenia:

 1. Publikacja migracji:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.migrations
 2. Publikacja seederów:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.seeds
 3. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 4. Publikacja plików publicznych css:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.css --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 5. Publikacja nowych widoków:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.views.web
 6. Publikacja nowych plików językowych:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.lang
 7. Przeładowanie Composera:
  composer dump
 8. Wykonanie migracji:
  php artisan migrate --path="database/migrations/vendor/idir"
 9. Wykonanie seederów:
  php artisan db:seed --class="N1ebieski\IDir\Seeds\Install\DefaultGusFieldSeeder"


# Pole formularza - wyszukiwanie firmy w GUS

Dostosować plik szablonu resources/views/vendor/idir/web/field/partials/map.blade.php. Objąć fragment kodu:

@render('idir::map.dir.mapComponent', [
  'selector' => 'map-select',
  'zoom' => 8
])
<div id="marker0">
  <div>
    <input 
      type="hidden" 
      id="field.{{ $field->id }}.0.lat" 
      name="field[{{ $field->id }}][0][lat]" 
      value="{{ $value[0]->lat ?? ($value[0]['lat'] ?? null) }}"
    >
    @includeWhen($errors->has("field.{$field->id}.0.lat"), 'icore::web.partials.errors', ['name' => "field.{$field->id}.0.lat"])
    <input 
      type="hidden" 
      id="field.{{ $field->id }}.0.long" 
      name="field[{{ $field->id }}][0][long]" 
      value="{{ $value[0]->long ?? ($value[0]['long'] ?? null) }}"
    >  
    @includeWhen($errors->has("field.{$field->id}.0.long"), 'icore::web.partials.errors', ['name' => "field.{$field->id}.0.long"]) 
  </div>
</div>

w dodatkowy div:

<div id="field.{{ $field->id }}">
  TUTAJ KOD
</div>

Dodać konfigurację dla GUS API w config/services.php

'gus' => [
  'api_key' => env('GUS_API_KEY')
]


# Podgląd linka zwrotnego w formularzu dodawania wpisu

W pliku /resources/views/vendor/idir/web/dir/partials/backlink.blade.php po:

  @includeWhen($errors->has('backlink'), 'icore::web.partials.errors', ['name' => 'backlink'])
</div>

wstawić:

<div class="form-group">
  <div id="backlink_preview">
    {!! optional($backlinkSelection)->link_as_html !!}
  </div>
</div>