4.0.0

Uwaga: aktualizacja typu MAJOR. Wprowadza nowe funkcjonalności.

Zmienić wersję w pliku composer.json w głównym folderze z aplikacją:

"n1ebieski/idir": "^4.0.0"


Z poziomu głównego folderu z aplikacją w SSH wykonać polecenia:

 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 2. Publikacja seederów:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.seeds --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik.

 3. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 4. Przeładowanie Composera:
  composer dump
 5. Wykonanie seederów:
  php artisan db:seed --class="N1ebieski\IDir\Seeds\Install\DefaultRolesAndPermissionsSeeder"
 6. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize && php artisan config:clear && php artisan cache:clear


# Nowa metoda płatności PayPal

W pliku config/services.php dodać:

  'paypal' => [
    'paypal_express' => [
      'username' => env('PAYPAL_USERNAME'),
      'password' => env('PAYPAL_PASSWORD'),
      'signature' => env('PAYPAL_SIGNATURE'),
      'sandbox' => env('PAYPAL_SANDBOX'),
      'currency' => 'PLN',
      'lang' => 'PL'
    ]
  ],

W pliku resources/views/vendor/idir/web/dir/partials/payment.blade.php dodać na samej górze:

@inject('price', 'N1ebieski\IDir\Models\Price')

Zmienić linię:

        @foreach (['transfer', 'code_transfer', 'code_sms'] as $type)

na:

        @foreach ($price::AVAILABLE as $type)

Po linii:

            'rules_url' => route('web.page.show', [str_slug(trans('idir::dirs.rules'))])
          ]) !!}
        </p>
      </div>
      @endif

Dodać:

      @if ($pricesByType('paypal_express')->isNotEmpty())
      <div 
        class="tab-pane fade {{ old('payment_type', $paymentType) === "paypal_express" ? 'show active' : null }}"
        id="nav-paypal_express" 
        role="tabpanel" 
        aria-labelledby="nav-paypal_express-tab"
      >
        <div class="form-group">
          <label for="payment_paypal_express" class="sr-only"> 
            {{ trans('idir::dirs.payment_paypal_express') }}
          </label>
          <select 
            class="form-control {{ $isValid('payment_paypal_express') }}" 
            id="payment_paypal_express" 
            name="payment_paypal_express"
          >
            @foreach ($pricesByType('paypal_express')->sortBy('price') as $price)
            <option 
              value="{{ $price->id }}" 
              {{ old('payment_paypal_express') == $price->id ? 'selected' : null }}
            >
              {{ trans('idir::dirs.price', [
                'price' => $price->price,
                'currency' => config("services.{$driverByType('paypal_express')}.paypal_express.currency"),
                'days' => $days = $price->days,
                'limit' => $days !== null ? 
                  mb_strtolower(trans('idir::prices.days')) 
                  : mb_strtolower(trans('idir::prices.unlimited'))
              ]) }}
            </option>
            @endforeach
          </select>
          @includeWhen($errors->has('payment_paypal_express'), 'icore::web.partials.errors', ['name' => 'payment_paypal_express'])
        </div>
        <p>
          {!! trans('idir::dirs.payment.paypal_express.info', [
            'provider_url' => config("idir.payment.{$driverByType('paypal_express')}.url"),
            'provider_name' => config("idir.payment.{$driverByType('paypal_express')}.name"),
            'provider_docs_url' => config("idir.payment.{$driverByType('paypal_express')}.docs_url"),
            'provider_rules_url' => config("idir.payment.{$driverByType('paypal_express')}.rules_url"),
            'rules_url' => route('web.page.show', [str_slug(trans('idir::dirs.rules'))])
          ]) !!}
        </p>
      </div>
      @endif