6.0.0

Uwaga: aktualizacja typu MAJOR. Wprowadza nowe funkcjonalności.

Zmienić wersję w pliku composer.json w głównym folderze z aplikacją:

"n1ebieski/idir": "^6.0.0"


 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 2. Publikacja migracji:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.migrations
 3. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 4. Przeładowanie Composera:
  composer dump
 5. Wykonanie migracji:
  php artisan migrate --path="database/migrations/vendor/idir"
 6. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize && php artisan config:clear && php artisan cache:clear


# Zniżki

W pliku resources/views/vendor/idir/web/dir/partials/group.blade.php po:

    @if (!empty($group->desc))
    <p class="card-text">{{ $group->desc }}</p>
    @endif

dodać:

    @if (($price = $group->prices->sortBy('price')->first()) && $price->discount_price)
    <p class="mb-0">
      <span class="badge bg-success text-white">-{{ $price->discount }}%</span>
      <span><s>{{ $price->regular_price }} {{ config("services.{$driverByType($price->type)}.{$price->type}.currency", 'PLN') }}</s></span>
    </p>
    @endif

fragment kodu:

      {!! $group->prices->isNotEmpty() ? trans('idir::prices.price_from', [
        'price' => $group->prices->sortBy('price')->first()->price,
        'days' => $days = $group->prices->sortBy('price')->first()->days,
        'limit' => $days !== null ? 
          mb_strtolower(trans('idir::prices.days')) 
          : mb_strtolower(trans('idir::prices.unlimited'))
      ]) : trans('idir::groups.payment.0') !!}

zastąpić:

      {!! !is_null($price) ? trans('idir::prices.price_from', [
        'price' => $price->price,
        'days' => $days = $price->days,
        'limit' => !is_null($days) ? 
          mb_strtolower(trans('idir::prices.days')) 
          : mb_strtolower(trans('idir::prices.unlimited')),
        'currency' => config("services.{$driverByType($price->type)}.{$price->type}.currency", 'PLN')
      ]) : trans('idir::groups.payment.0') !!}


Plik resources/views/vendor/idir/web/dir/partials/payment.blade.php wykonać backup i usunąć z tej lokalizacji. Z racji ilości zmian nie ma sensu wymienianie wszystkich po kolei. Plik przechowuje wyłącznie pole select z wyborem ceny.

W przypadku konieczności dostosowania pliku do szablonu można opublikować jego nową wersję poleceniem:

php artisan vendor:publish --tag=idir.views.web

W przypadku korzystania ze standardowego pliku nie ma potrzeby publikacji. Aplikacja będzie używać plik z vendorów.