4.2.0

Z poziomu głównego folderu z aplikacją w SSH wykonać polecenia:

 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 2. Publikacja migracji:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.migrations
 3. Publikacja seederów:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.seeds --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik.

 4. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 5. Przeładowanie Composera:
  composer dump
 6. Wykonanie migracji:
  php artisan migrate --path="database/migrations/vendor/icore"
 7. Wykonanie seederów:
  php artisan db:seed --class="N1ebieski\ICore\Seeds\Install\DefaultRolesAndPermissionsSeeder"
 8. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize && php artisan config:clear && php artisan cache:clear && php artisan route:cache