5.0.0

Uwaga: aktualizacja typu MAJOR. Wprowadza nowe funkcjonalności.

Zmienić wersję w pliku composer.json w głównym folderze z aplikacją:

"n1ebieski/idir": "^5.0.0"


 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 2. Publikacja seederów:
  php artisan vendor:publish --tag=icore.seeds --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik.

 3. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 4. Publikacja plików publicznych css:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.css --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 5. Publikacja plików publicznych Laravel Sanctum:
  php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Sanctum\SanctumServiceProvider"
 6. Przeładowanie Composera:
  composer dump
 7. Wykonanie migracji Laravel Sanctum:
  php artisan migrate --path="database/migrations/2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table.php"
 8. W pliku config/permission.php zamienić:

  'permission' => N1ebieski\IDir\Models\Permission::class,

  na:

  'permission' => N1ebieski\ICore\Models\Permission::class,
 9. Wykonanie seederów:
  php artisan db:seed --class="N1ebieski\ICore\Seeds\Install\DefaultRolesAndPermissionsSeeder"
 10. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize && php artisan config:clear && php artisan view:clear && php artisan cache:clear


# Tagi pobierane z API

W pliku resources/views/vendor/idir/web/home/index.blade.php oraz /partials/nav.blade.php zamienić:

data-route="{{ route('web.search.autocomplete') }}"

na:

data-route="{{ route('api.tag.index') }}"


# Zmiana metody wyboru kategorii

W pliku resources/views/vendor/idir/web/dir/create/2.blade.php oraz /edit/2.blade.php zamienić cały kod od:

<div class="form-group">
  <label for="category">

do:

  @includeWhen($errors->has('categories'), 'icore::web.partials.errors', ['name' => 'categories'])
</div>

na:

<div class="form-group">
  <label for="category">
    <span>{{ trans('icore::categories.categories.label') }}: *</span>
    <i 
      data-toggle="tooltip" 
      data-placement="top"
      title="{{ trans('icore::categories.categories.tooltip', ['max_categories' => $group->max_cats]) }}"
      class="far fa-question-circle"
    ></i>
  </label>
  <input type="hidden" name="categories" value="">
  <select 
    class="selectpicker select-picker-category" 
    data-live-search="true"
    data-abs="true"
    data-abs-max-options-length="10"
    data-abs-text-attr="name"
    data-abs-ajax-url="{{ route('api.category.dir.index') }}"
    data-style="border"
    data-width="100%"
    data-max-options="{{ $group->max_cats }}"
    multiple
    name="categories[]"
    id="categories"
  >
    @if (collect($categoriesSelection)->isNotEmpty())
    <optgroup label="{{ trans('icore::default.current_option') }}">
      @foreach ($categoriesSelection as $category)
      <option
        @if ($category->ancestors->isNotEmpty())
        data-content='<small class="p-0 m-0">{{ implode(' &raquo; ', $category->ancestors->pluck('name')->toArray()) }} &raquo; </small>{{ $category->name }}'
        @endif
        value="{{ $category->id }}"
        selected
      >
        {{ $category->name }}
      </option>
      @endforeach
    </optgroup>
    @endif
  </select>
  @includeWhen($errors->has('categories'), 'icore::admin.partials.errors', ['name' => 'categories'])
</div>


# Poprawki

W pliku resources/views/vendor/idir/web/field/partials/checkbox.blade.php po linii:

<div id="field.{{ $field->id }}">

dodać:

<input type="hidden" name="field[{{ $field->id }}]" value="">

W pliku resources/views/vendor/idir/web/field/partials/regions.blade.php oraz /multiselect.blade.php po linii:

  @endif
</label>

dodać:

<input type="hidden" name="field[{{ $field->id }}]" value="">


# Refaktoryzacja

W pliku resources/views/vendor/icore/web/partials/policy.blade.php zamienić:

@if (!request()->cookie('policyAgree'))

na:

@if (!request()->cookie('policy_agree'))