2.0.0

Uwaga: aktualizacja typu MAJOR. Wymaga obowiązkowych zmian w szablonie!

Zmienić wersję w pliku composer.json w głównym folderze z aplikacją:

"n1ebieski/idir": "^2.0.0"


Z poziomu głównego folderu z aplikacją w SSH wykonać polecenia:

 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 2. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 3. Publikacja plików publicznych css:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.css --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 4. Publikacja nowych widoków:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.views.web
 5. Przeładowanie Composera:
  composer dump
 6. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize


# Możliwość dodawania wpisów przez niezalogowanych użytkowników

W pliku resources/views/vendor/idir/web/dir/create/3.blade.php dodać linię:

        @includeWhen(!auth()->check(), 'idir::web.dir.partials.email')

po:

      <form 
        method="post" 
        action="{{ route('web.dir.store_3', [$group->id]) }}" 
        id="createSummary"
      >
        @csrf

Na końcu pliku dodać:

@push('script')
@component('icore::web.partials.jsvalidation')
{!! JsValidator::formRequest(\N1ebieski\IDir\Http\Requests\Web\Dir\Store3Request::class, '#createSummary'); !!}
@endcomponent
@endpush