6.1.0

 1. Aktualizacja vendorów:
  composer update --no-dev
 2. Publikacja plików publicznych js:
  php artisan vendor:publish --tag=idir.public.js --force

  Uwaga: ta operacja podmieni dotychczasowy plik. Jeśli kompilujesz pliki publiczne samodzielnie, musisz to zrobić ponownie w oparciu o nowe assety.

 3. Przeładowanie cache:
  php artisan optimize && php artisan config:clear && php artisan cache:clear


# Kody QR

W pliku resources/views/vendor/idir/web/dir/partials/payment.blade.php zamienić:

data="{{ json_encode($price->only(['code', 'price', 'number')) }}"

na:

data="{{ json_encode($price->only(['code', 'price', 'number', 'qr_as_image'])) }}"

Po:

          @includeWhen($errors->has('code_sms'), 'icore::admin.partials.errors', ['name' => 'code_sms'])
        </div>

wstawić:

        <div id="qr_image">
          {!! $paymentCodeSmsSelection->qr_as_image !!}
        </div>